Sissejuhatav kokkuvõte

Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2014-2020 pannes paika Muda, Ulja, Harju ja Valgu külade tulevikuvisiooni ja sellest lähtuvad arengueesmärgid.

Arengukava on külade tegevuse, eesmärkide ja rahaliste vahendite kavandamise aluseks olev dokument.

Arengukava uuendamiseks olid järgmised põhjendused:

 • määratleda piirkonna olukord, vajadused ja huvid ning kavandada külade areng;
 • arendada ühistegevust;
 • hankida külaelu arendamiseks lisavahendeid fondidest.

Arengukava valmimise protsess koosnes järgmistest etappidest:

 • algatusrühma moodustamine
 • arengukava koostamise plaani koostamine
 • arengukava koostamise algatamine ja töörühma moodustamine
 • planeerimisprotsess
 • arengukava avalikustamine
 • arengukava vastuvõtmine

Arengukava koostati ajavahemikul september 2007- märts 2008.

 • algatusrühma moodustamine, arengukava koostamise kavandamine ja küsitluse ettevalmistamine: september – oktoober 2007
 • andmete kogumine ja analüüs: november – detsember 2007
 • töörühma poolt arengustrateegia kavandamine: jaanuar- veebruar 2008
 • arengukava tutvustamine, ettepanekute esitamine: märts 2008

Arengukava muudeti ja täiendati ajavahemikul detsember 2012 – mai 2013.

Piirkonna arengukava koosneb järgmistest osadest:

 • Külade kirjeldus ja tänane olukord
 • Visioon külaselts MUHV piirkonna küladest aastal 2020
 • Muda – Ulja – Valgu – Harju külade arengueelistused ja saavutatava tulemuse lühikirjeldus
 • Külaselts MUHV tegevuskava aastateks 2014-2020

Arengukaval on järgmised lisad:

 • Muda- Ulja- Valgu – Harju külade  tugevused, nõrkused, võimalused, ohud (SWOT)
 • Külade kaart

Arengukava koostamist juhtis Eike Soomsalu. Esimesel koosolekul viidi läbi SWOT-analüüsil põhinev olukorra hindamine ning tugevate ja nõrkade külgede ning võimaluste ja ohtude prioritiseerimine. Määratleti kriteeriumid, millest sõltub piirkonna edukas areng ja hinnati hetkeseisu. SWOT-analüüsi tulemuste, olukorra analüüsi ja arenguks oluliste kriteeriumite hindamise alusel kujundati visioon, määratleti strateegilised eesmärgid ning koostati tegevuskava arengueelistuste kaupa. Arengukavas külade ajaloolise osa koostas Marju Hadje ning külaelanikkonna soolise ja vanuselise struktuuri analüüsi koostas Heli Üksik.

Piirkonna arengukava esitati Emmaste Vallavolikogule kinnitamiseks koos ettepanekuga arvestada Emmaste valla arengukavas Muda- Ulja- Valgu ja Harju külade arengukavaga.

Töörühma liikmed edastasid teavet ja said tagasisidet meili teel ja suuliselt. Arengukava avalikustamise koht oli Valgu Seltsimajas.

Muda- Ulja- Valgu- Harju külade arengukava koostamise töörühma kuulusid Eike Soomsalu, Heli Üksik, Rita Maripuu, Enn Sutting ja Diana Leenurm.

Arengukava muutmist ja täiendamist juhtis Heli Üksik ning arengukava muutmise ja täiendamise töörühma kuulusid Eike Soomsalu, Heli Üksik, Heli Lige, Enn Sutting ja Diana Leenurm.

Piirkonna arengu põhieesmärk on jätkata atraktiivse ja turvalise ning arenenud infrastruktuuri ja keskkonnasäästliku elu-, töö- ja külastuspaigana.

Külade arengueesmärkide saavutamiseks on vajalik arendada nelja prioriteetset valdkonda (tähtsuse järjekorras):

 • füüsiline infrastruktuur
 • sotsiaalne elukeskkond
 • looduskeskkond;
 • ettevõtlus- ja töökeskond.

 

Füüsilise infrastruktuuri valdkonna arendamine on ülioluline ka teiste valdkondade arendamisel, tagamaks esmased elu- ja ettevõtlustingimused külades ning vähendades mõju looduskeskkonnale.

Antud infrastruktuuri valdkonnas on oluline kanalisatsioonisüsteemide rajamine, sest joogivee kvaliteet on oluline elanike elulise vajaduse rahuldamiseks. Esmatähtis on kvaliteetse joogivee tagamine elanikkonnale.

Sotsiaalse elukeskkonna valdkonnas on kesksel kohal vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine ning küla ühistegevuse aktiviseerimine.

Looduskeskkonna valdkonnas on oluline piirkonna väärtuslike maastike säilitamine ja heakorra parandamine.

Ettevõtlus- ja töökeskkonna valdkonnas on kesksel kohal ettevõtluse arenguks soodsate tingimuste loomine ja ettevõtluse arendamine olemasolevate ressursside (maa, hooned, inimesed, turismiobjektid, ilus loodus) baasil.

http://muhv.ee/wp-content/uploads/2018/03/MUHV-i_arengukava_2014-2020.doc

Vaata kogu arengukava siit